Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi muốn nói về cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Email của chúng tôi:

vn@captainbi.com(Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sau 1-2 ngày làm việc.)

Địa chỉ: TSIMSHATSUI KLN,ROOM 803 CHEVALIER HOUSE,45-51 CHATHAM ROAD SOUTH,Kowloon,Hong Kong