Điều khoản Dịch vụ

Cập nhật lần cuối ngày 20 tháng 9 năm 2020

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản"). BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB.

DỊCH VỤ

1. Dịch vụ và Trang web. Captian BI là phần mềm nghiệp vụ thông minh hàng đầu dành cho các sellers trên Amazon. Phần mềm kết hợp một loạt các công cụ khác nhau ("Công cụ") sẽ giúp khách hàng của Captain BI ("Khách hàng") đưa ra quyết định kinh doanh trên trạm bán Amazon. Captian BI cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập vào nền tảng web của mình ("Nền tảng"), cho phép Khách hàng truy cập và sử dụng Phần mềm như một dịch vụ.

2. Khách hàng. Là khách hàng của Dịch vụ hoặc đại diện của một thực thể là khách hàng của Dịch vụ, bạn là "Thành viên" theo thỏa thuận này (hoặc "bạn"). Bạn tuyên bố rằng bạn có toàn quyền, năng lực và thẩm quyền để chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho chính bạn hoặc chủ lao động của bạn.

Tất cả thông tin và dịch vụ được trao đổi điện tử, qua internet. Bạn có trách nhiệm duy trì quyền truy cập internet của riêng bạn. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc bằng điện tử.


TÀI KHOẢN

1. Yêu cầu về tài khoản. Để thiết lập tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn phải:

18 tuổi, hoặc tuổi trưởng thành ở tỉnh, lãnh thổ hoặc quốc gia của bạn, để trở thành Thành viên. Các cá nhân dưới 18 tuổi, hoặc độ tuổi trưởng thành được áp dụng, chỉ có thể sử dụng Dịch vụ với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, theo tài khoản của người đó và tuân theo các Điều khoản này. Cung cấp tên đầy đủ hợp pháp, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi yêu cầu để hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản của bạn.

Cá nhân và thủ công tạo tài khoản của bạn mà không cần sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào, ngoại trừ bất kỳ tính năng tự động hoàn thành nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn. Bên thứ ba không được tạo tài khoản cho bạn và bạn không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin của bạn để tạo tài khoản.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải giữ mật khẩu tài khoản của mình an toàn. Bạn phải thông báo cho Công ty ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Mặc dù Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất của bạn gây ra bởi bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất của Công ty hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

2. Quyền sở hữu tài khoản. Thành viên đã tạo tài khoản và có Phương thức thanh toán bị tính phí ("Chủ sở hữu tài khoản") có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản và chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua tài khoản. Để duy trì quyền kiểm soát tài khoản và ngăn bất kỳ ai truy cập tài khoản, Chủ tài khoản nên duy trì quyền kiểm soát quyền truy cập vào Dịch vụ và không tiết lộ mật khẩu hoặc chi tiết của Phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản cho bất kỳ ai. Chủ sở hữu tài khoản không được phép chia sẻ tài khoản, đăng nhập hoặc bất kỳ thông tin đăng nhập liên quan đến truy cập nào khác với bất kỳ bên nào khác trừ khi được nêu rõ trong các chi tiết liên quan đến gói cụ thể mà họ đã mua. Không có sự cho phép rõ ràng của nhiều người dùng, tất cả các tài khoản chỉ dành cho sử dụng một lần. Bạn có trách nhiệm cập nhật và duy trì tính chính xác của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc tạm dừng tài khoản của bạn để bảo vệ bạn và/hoặc Captain BI. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ việc bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.


Nghĩa vụ của Khách hàng

1.Khách hàng đảm bảo rằng thông tin do anh ấy/cô ấy cung cấp trong quá trình tạo tài khoản của mình và việc sử dụng nó là chính xác và đầy đủ. Khách hàng phải thông báo cho Captain BI ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu liên hệ được thông báo cho Captain BI cũng như trong bất kỳ dữ liệu nào khác cần thiết để thực hiện hợp đồng đúng cách.

2.Captain BI sẽ thông báo cho Khách hàng về các yêu cầu kỹ thuật đối với việc sử dụng Nền tảng hoặc các dịch vụ được cung cấp khác. Thông tin như vậy thường có sẵn trong mô tả sản phẩm và đặc điểm kỹ thuật của Phần mềm có sẵn trên trang web của Captain BI. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu kỹ thuật được đáp ứng, bao gồm sự sẵn có của phần cứng và phần mềm cần thiết cũng như kết nối viễn thông phù hợp. Theo yêu cầu, Captain BI có thể tư vấn cho Khách hàng về môi trường phần cứng và phần mềm cần thiết. Tuy nhiên, Captain BI sẽ chỉ chịu trách nhiệm về lời khuyên đó trong phạm vi được cung cấp để thanh toán, cũng như trong trường hợp cố ý và lừa dối gian lận hoặc sự tồn tại của các trường hợp trách nhiệm pháp lý bắt buộc khác.

3.Nền tảng không dành cho việc sao lưu và lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn. Vì lý do này, Khách hàng sẽ giữ lại các bản sao lưu của riêng mình đối với tất cả dữ liệu mà nó truyền cho Captain BI, không được lưu trữ trên máy chủ của Captain BI. Ngoài ra, Khách hàng phải thường xuyên sao lưu dữ liệu được tạo ra liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ để ngăn ngừa mất dữ liệu vĩnh viễn và do đó giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.

4.Khách hàng phải giữ bí mật thông tin đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Nền tảng và giữ cho chúng an toàn và không thể truy cập được cho bên thứ ba. Những người mà Khách hàng cấp ủy quyền truy cập sẽ được Khách hàng hướng dẫn tương ứng và sẽ có nghĩa vụ trong cùng một phạm vi. Khách hàng sẽ thông báo cho Captain BI ngay lập tức nếu biết rằng các bên thứ ba trái phép đã thu được dữ liệu truy cập vào Nền tảng. Captain BI có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thực hiện các biện pháp để giảm thiệt hại và, ví dụ, để chặn Tài khoản Khách hàng tương ứng hoặc thay đổi dữ liệu truy cập. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng có quyền yêu cầu dữ liệu truy cập mới từ Captain BI. Nếu bên thứ ba sử dụng Tài khoản Khách hàng để nhận quyền truy cập vào Nền tảng sau khi đã có được dữ liệu truy cập cần thiết vì Khách hàng chưa bảo mật đầy đủ, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về các hành động của bên thứ ba đó được thực hiện với Tài khoản Khách hàng này như thể họ đã tự hành động. Điều này không áp dụng nếu trước đây Khách hàng đã thông báo cho Captain BI về khả năng truy cập trái phép của bên thứ ba với đủ thời gian dẫn để thực hiện các biện pháp đối phó.

5.Khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể làm suy yếu hoặc gây nguy hiểm cho sự ổn định và an toàn của Nền tảng hoặc bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ Nào khác của Captain BI, trừ khi sự suy giảm hoặc gây nguy hiểm đó là hậu quả cần thiết về mặt kỹ thuật của việc sử dụng Nền tảng theo hợp đồng.

6.Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng và nguyên tắc sử dụng Amazon Marketplace của Amazon. Mặc dù Nền tảng và các chức năng do nó cung cấp trong một số trường hợp có thể cung cấp cho Khách hàng khả năng thực tế vi phạm các điều khoản và nguyên tắc của Amazon, nhưng đây rõ ràng không phải là mục đích sử dụng Nền tảng và Captain BI không hỗ trợ cũng như không chấp nhận việc sử dụng Nền tảng như vậy.


THỜI HẠN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN

Khi có hiệu lực, Thỏa thuận này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt.

Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách thông báo cho Công ty theo cách được quy định trong Thỏa thuận này hoặc bằng cách chọn hủy quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp cho mục đích đó trong Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần thông báo hoặc, theo lựa chọn của chúng tôi, tạm thời đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, trong trường hợp bạn vi phạm Thỏa thuận này. Bất kể những điều đã nói ở trên, Công ty cũng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách thông báo cho bạn qua email hoặc các phương tiện hợp lý khác.


THANH TOÁN

1.Thanhtoán. Captian BI có thể cung cấp Dịch vụ thông qua nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đăng ký định kỳ hàng tháng và đăng ký định kỳ hàng năm ("Đăng ký"). CaptianBI sẽ lập hóa đơn cho bạn vào ngày bạn đăng ký Dịch vụ ("Ngày đăng ký") và sẽ tiếp tục lập hóa đơn cho bạn theo Đăng ký đã chọn cho đến khi bạn hủy Dịch vụ. Bạn phải hủy Đăng ký của mình ít nhất một ngày trước ngày thanh toán tiếp theo để tránh gia hạn Đăng ký. Phí sẽ được lập hóa đơn vào Phương thức thanh toán của bạn vào ngày dương lịch tương ứng với Ngày đăng ký. Phí đăng ký được hoàn toàn kiếm được khi thanh toán. Trong một số trường hợp, ngày thanh toán của bạn có thể thay đổi, ví dụ: nếu Phương thức thanh toán của bạn chưa thanh toán thành công.

2.Phươngthức thanh toán. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải cung cấp một hoặc nhiều Phương thức thanh toán. Bạn có thể cập nhật Phương thức thanh toán của mình bằng cách truy cập trang "Tài khoản" trên Trang web của chúng tôi. Sau bất kỳ cập nhật nào, bạn cho phép chúng tôi tiếp tục tính phí (các) Phương thức thanh toán hiện hành. Bạn cho phép chúng tôi tính phí bất kỳ Phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp Phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối hoặc không còn có sẵn cho chúng tôi để thanh toán phí đăng ký của bạn. Bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền chưa được thu hồi. Nếu khoản thanh toán không được thanh toán thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc cách khác và bạn không hủy tài khoản của mình, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào dịch vụ cho đến khi chúng tôi đã tính phí thành công Phương thức thanh toán hợp lệ. Đối với một số Phương thức thanh toán, nhà phát hành có thể tính cho bạn một số khoản phí nhất định liên quan đến việc xử lý Phương thức thanh toán của bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết.

3.Hủy bỏ. Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào và bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Dịch vụ cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán trả trước. Để hủy, vui lòng điều hướng Trang web của chúng tôi đến hồ sơ tài khoản của bạn và làm theo hướng dẫn từ đó hoặc liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi theo support@captianbi.net. Nếu bạn hủy gói đăng ký, tài khoản của bạn sẽ tự động đóng vào cuối kỳ thanh toán hiện tại.

4.Thay đổi giá và gói đăng ký. Chúng tôi có quyền thay đổi các gói đăng ký của mình hoặc điều chỉnh giá cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thành phần nào của chúng dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ lúc nào như chúng tôi có thể xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này, mọi thay đổi hoặc thay đổi giá đối với gói đăng ký của bạn sẽ có hiệu lực sau khi có thông báo cho bạn.

5.Chínhsách hoàn tiền. Nếu bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký ban đầu, bạn đủ điều kiện nhận Đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Để nhận lại tiền, bạn phải liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng trực tuyến của chúng tôi tại support@captainbi.net không muộn hơn 14 ngày sau khi đăng ký ban đầu và yêu cầu hoàn lại tiền. Bất kỳ liên hệ nào được thực hiện sau khoảng thời gian 14 ngày đó sẽ không đủ điều kiện nhận Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi. Chỉ có giao dịch mua đầu tiên của bạn phải tuân theo Đảm bảo Hoàn tiền; lệnh gia hạn không đủ điều kiện nhận Đảm bảo Hoàn tiền trong mọi trường hợp.


Bảo mật, lưu trữ và lưu giữ

An ninh. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ tính bảo mật, bảo mật và tính toàn vẹn của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo 100% tính bảo mật của thông tin được truyền cho chúng tôi qua Internet.

Lưu trữ. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thường được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn ở một khu vực pháp lý khác, bạn nên biết rằng một khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được gửi thông qua Dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu đó sẽ được chuyển đến các máy chủ của chúng tôi ở Hoa Kỳ và Hoa Kỳ hiện không có luật bảo vệ dữ liệu thống nhất.

Giữ chân. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo support@captainbi.net. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cần thiết đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.


Mục khác

Chính sách bảo mật. Captain BI có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của https://vn.captainbi.com/privacy-policy.html/ được tích hợp vào các Điều khoản Dịch vụ này.

Sở hữu trí tuệ. Trang web, nội dung gốc, tính năng, chức năng (bao gồm giao diện), nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và nội dung Dịch vụ của chúng tôi ("Sở hữu trí tuệ") thuộc sở hữu của Captain BI và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và quốc tế bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai hoặc tái bản bất kỳ Tài sản trí tuệ nào của chúng tôi. Thuật ngữ "nội dung" bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, video, clip âm thanh, bài đăng và nhận xét bằng văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, AdWords và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc có thể truy cập được trên Trang web hoặc thông qua Captain BI.

Dữ liệu khách hàng. " Dữ liệu khách hàng" có nghĩa là thông tin, dữ liệu và nội dung khác, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, bao gồm thanh toán và thông tin cá nhân khác của bạn, được gửi, đăng hoặc truyền bởi bạn hoặc bên thứ ba thay mặt bạn, thông qua Dịch vụ. Như giữa bạn và Captain BI, bạn sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Dữ liệu Khách hàng. Bạn cấp cho Captain BI giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sao chép, phân phối và sử dụng và hiển thị Dữ liệu Khách hàng và thực hiện tất cả các hành vi liên quan đến Dữ liệu Khách hàng khi cần thiết để Captain BI cung cấp Dịch vụ và giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sử dụng Dữ liệu Khách hàng cho mục đích phân tích. Captain BI sẽ chỉ sử dụng thanh toán và thông tin cá nhân khác của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn.

Người dùng quốc tế. Dịch vụ được kiểm soát, điều hành và quản lý bởi Captain BI từ các văn phòng của chúng tôi ở Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng nội dung được truy cập thông qua Trang web ở bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi bất kỳ luật, hạn chế hoặc quy định hiện hành nào.

Tuân thủ pháp luật. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng và tương tác của bạn với Captain BI và Dịch vụ của nó tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh và quy định của quốc gia, liên bang, tiểu bang và địa phương. Nếu bạn ở một quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm xác định rằng bạn tuân thủ luật pháp của quốc gia đó. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào, bao gồm phí luật sư do bạn vi phạm bất kỳ phần nào của các bảo đảm này.

Bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện thỏa thuận này trong khoảng thời gian mà sự thất bại hoặc chậm trễ đó là do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi của chúa, chiến tranh, tin tặc, nhà cung cấp internet bên thứ ba, lệnh của chính phủ, mất điện, phá hủy hạt nhân, Tận thế hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào khác.

Khả năng nghiêm trọng. Việc vô hiệu hoặc không thể thực thi bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này áp đặt nghĩa vụ sau khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này.

Tiêu đề. Các tiêu đề phần có trong các Điều khoản này chỉ dành cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào ý nghĩa hoặc cách giải thích của các Điều khoản này.

Từ bỏ. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ; cũng không được thực hiện một hoặc một phần bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào ngăn cản bất kỳ việc thực thi nào khác hoặc tiếp theo.

Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh, hiểu và thực thi theo luật pháp của Tiểu bang Texas mà không liên quan đến xung đột các quy tắc pháp luật, hoặc luật pháp hoặc công ước quốc tế.

Giải quyết tranh chấp. Bất kỳ tranh chấp hoặc tranh cãi nào bạn hoặc chúng tôi đã phát sinh theo hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được giải quyết độc quyền bằng cách ràng buộc trọng tài chỉ bằng văn bản đệ trình tại Austin, ở Bang Texas, theo các quy tắc Thương mại nhanh chóng của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ sau đó có hiệu lực, bởi một trọng tài viên. Phán quyết có thể được đưa vào phán quyết của trọng tài tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Trọng tài viên sẽ không có quyền đưa ra bất kỳ thiệt hại trừng phạt hoặc hậu quả nào. Trọng tài sẽ chỉ tiến hành trên cơ sở cá nhân mà không có quyền cho bất kỳ khiếu nại nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc trên cơ sở liên quan đến các khiếu nại được đưa ra với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho người khác. Thẩm quyền giải quyết và đưa ra phán quyết bằng văn bản của trọng tài viên chỉ giới hạn ở các khiếu nại giữa bạn và chúng tôi. Khiếu nại có thể không được tham gia hoặc hợp nhất trừ khi được tất cả các bên đồng ý bằng văn bản. Không có phán quyết hoặc quyết định trọng tài nào sẽ có bất kỳ hiệu lực thuyết phục nào về các vấn đề hoặc khiếu nại trong bất kỳ tranh chấp nào với bất kỳ ai không phải là bên được đặt tên trong trọng tài.

Nhiệm vụ. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo thỏa thuận này cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo quyết định của chúng tôi.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Tuyên bố từ chối bảo hành. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CAPTAIN BI CUNG CẤP TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN BẢN VÀ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB, RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CAPTAIN BI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG HOẶC NỘI DUNG CÓ TRÊN TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. ĐẶC BIỆT, CAPTAIN BI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ, BẤT KỂ NGUỒN GỐC, LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CAPTAIN BI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, SAI SÓT HOẶC KHÔNG ĐẦY ĐỦ NÀO TRONG DỊCH VỤ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý. NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI TỐI THIỂU THEO YÊU CẦU CỦA LUẬT HIỆN HÀNH VÀ SAU ĐÓ CHỈ TRONG PHẠM VI ĐÓ, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CAPTAIN BI, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI LÝ CỦA BI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CỐ NÀO, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, THỰC TẾ, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DOANH THU HOẶC THU NHẬP, MẤT LỢI NHUẬN, ĐAU ĐỚN VÀ ĐAU KHỔ, ĐAU KHỔ VỀ CẢM XÚC, CHI PHÍ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ (HOẶC CHẤM DỨT VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ), NGAY CẢ KHI ĐỘI TRƯỞNG BI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI ĐƯỢC ĐƯA RA VỀ DỊCH VỤ TRONG BẤT KỲ THÁNG NÀO SẼ KHÔNG NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI VÀO THÁNG TRƯỚC..

Kết quả không được đảm bảo. Captain BI không đảm bảo hoặc đại diện cho bất kỳ loại nào liên quan đến kết quả sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bạn. Bất kỳ lời chứng thực hoặc ví dụ nào được hiển thị hoặc mô tả thông qua Trang web, chương trình và / hoặc Dịch vụ của Captain BI chỉ là ví dụ về những gì có thể có thể. Không thể đảm bảo về bất kỳ kết quả cụ thể nào, bao gồm thu nhập tăng lên, xếp hạng Amazon, doanh số và/hoặc bất kỳ kết quả nào khác, dựa trên việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp.

Bồi thường cho vi phạm điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý bồi thường và giữ Captain BI, các cán bộ, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh, vô hại trước bất kỳ yêu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí nào (bao gồm phí luật sư), được thực hiện chống lại Captain BI bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web.

Tài nguyên của bên thứ ba. Trang web và Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các tài nguyên khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính khả dụng, tính chính xác, nội dung hoặc chính sách của các trang web của bên thứ ba hoặc các tài nguyên khác. Liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên như vậy chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho bạn và không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hoặc liên kết nào với Captain BI. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba nào như vậy.

Truyền thông điện tử. Khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc gửi email, tin nhắn văn bản và các thông tin liên lạc khác từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như qua e-mail, văn bản hoặc bằng cách đăng thông báo và tin nhắn trên Trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về thông tin liên lạc đó bằng văn bản.


TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Toàn bộ thỏa thuận. Các điều khoản này, cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi và bất kỳ điều khoản bổ sung nào bạn đã đồng ý, cấu thành (các) toàn bộ thỏa thuận liên quan đến chủ đề của nó và cấu thành và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện và hiểu biết trước đó của các bên, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Captain BI có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các Điều khoản theo đó www.captainbi.co được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước. Captain BI khuyến khích bạn định kỳ xem lại các Điều khoản để được thông báo về các cập nhật của chúng tôi.